tel: 61 886 48 91| sklep@taptuk.pl | Pn. - Pt. 08.00 - 16.00

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

I.Postanowienia ogólne


I.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących, korzystających ze sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem www.taptuk.pl
I.2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym TapTuk, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

II. Administrator danych osobowych

II.1
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w poniższych celach (pkt a-d) jest DAXER Dawid Kruś, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych oraz w innych sprawach związanych z prowadzeniem konta tel: 61/88-64-891 e-mail biuro@daxer.com.pl lub w siedzibie Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym utworzenia i zarządzania kontem użytkownika (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z treścią regulaminu sklepu TapTuk.
b) wykonania umowy sprzedaży (jeżeli zawierasz umowę poprzez zarejestrowane konto) wybranych produktów zgodnie z treścią regulaminu sklepu TapTuk (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -> w tym przypadku DAXER Dawid Kruś udostępnia Twoje dane kontaktowe z konta do firmy realizującej konkretne zamówienie (adres – zob. powyżej) a także obsługującej płatność i dostawę;
c) zapewnienia bezpieczeństwa i usuwania błędów w ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora danych);
d) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II.2

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest firma DAXER Dawid Kruś, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań . Wskazany podmiot będzie przetwarzał dane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym pozyskania danych kontaktowych w przypadku rejestracji bez konta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
• dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym realizacji reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• realizacji obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i właściwe przepisy podatkowe).

II.3. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu założenia konta w Sklepie internetowym i zamówienia konkretnego przedmiotu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu oraz Aplikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.


II.4. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw pisząc na adres e-mail: sklep@taptuk.pl

II.5. Do zawarcia umowy: o świadczenie usług konta w sklepie oraz sprzedaży towarów będzie dochodziło w sposób całkowicie zautomatyzowany (podstawa art. 22 ust. 2 lit. a) RODO - jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem).

Administrator (w zależności od celów wskazanych w pkt II) nie wprowadza szczególnych kryteriów zawarcia i wykonania tych umów – wyłącznie podjęcie czynności technicznych wskazanych w regulaminie świadczenia usługi dostępnym pod adresem www.taptuk.pl/regulamin.


III. Dodatkowe cele przetwarzania danych przez DAXER Dawid Kruś, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań


III.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej jako RODO).

III.2. poniżej przedstawiono podstawy i cele przetwarzania danych:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w przypadku instalacji plików cookies analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego),
 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w przypadku instalacji plików cookies analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego),
 • uzasadniony interes administratora w przypadku gdy do celu wykonania umowy będą przetwarzane dane innych osób niż strona umowy np. ich pełnomocników, pracowników, etc. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • uzasadniony interes administratora w przypadku instalacji plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony – zob. szerzej poniżej w pkt IX - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • uzasadniony interes związany z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • uzasadniony interes administratora danych w przypadku prowadzenia korespondencji poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),


Podanie danych w w/w celach jest dobrowolne.

III.3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zgodę to Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę można pisząc na adres sklep@taptuk.pl.

III.4. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw pisząc na adres e-mail sklep@taptuk.pl .

IV. Zakres przetwarzania danych osobowych


IV.1. W celu wykonania umowy sprzedaży będą przetwarzane podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres, adres dostawy.

V.2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

V. Odbiorcy danych osobowych i pozyskiwanie


V.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

V.2. Administrator realizujący sprzedaż konkretnego produktu (zob. pkt II) ujawnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności.

V.3. W celu realizacji płatności, dane w zakresie płatności online będą pozyskiwane od dostawcy usług pośrednictwa płatniczego tj. PayU.

V.4. W celu realizacji konkretnego zamówienia administratorzy wskazani w pkt II.1. oraz II.2. udostępniają sobie dane osobowe w celach i na podstawach wskazanych w tym pkt.

V.5. Dane mogą być powierzane do podmiotów świadczących obsługę informatyczną dla administratorów wskazanych w pkt II.


VI. Ochrona danych


VI.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym taptuk.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

VI.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,
dokładne i aktualne,
nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
bezpiecznie przechowywane,
nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

VI.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

VI.4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umowy sprzedaży w sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

VII. Uprawnienia


VII.1. Państwa uprawnienia upoważniają do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

VII.2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.3. W związku z tym, że w celu zawarcia i wykonania umowy (o świadczenie usługi konta w sklepie internetowym oraz zawarcia umowy sprzedaży) dane będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

VIII. Zmiana danych


W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną

IX. Ciasteczka (cookies)

Administratorem poniższych kategorii danych i celów jest:

DAXER Dawid Kruś, ul. Lutycka 105 bud A, 60-478 Poznań. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych oraz w innych sprawach związanych z prowadzeniem konta tel:
61 886 48 90   e-mail biuro@daxer.com.pl lub w siedzibie Administratora.


IX.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

IX.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

IX.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano sklep taptuk.pl i co jego użytkownika najbardziej zainteresowało w sklepie taptuk.pl

IX.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu i Aplikacji (w oparciu o uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) rodo);

W tym przypadku instalacja plików cookies jest niezbędna do realizacji w/w celu. Instalowane są następujące typy plików - tymczasowe

 • przystosowania sklepu www.taptuk.pl do Państwa preferencji (w oparciu o uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) rodo);

W tym przypadku instalacja plików cookies jest niezbędna do realizacji w/w celu. Instalowane są następujące typy plików - tymczasowe

 • statystycznym i analitycznym -> w oparciu o zgodę.

Oznaczenie narzędzia analitycznego

Oznaczenie dostawcy

Kategorie pozyskiwanych danych

Czy dochodzi do powierzenia danych?

Czy dochodzi do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Google Analytics

Google Inc.

unikalne identyfikatory, adresy IP, informacje o aktywności, lokalizacja, informacja o języku przeglądarki, informacja o modelu urządzenia

Dochodzi do powierzenia danych. Umowa powierzenia dostępna jest na stronie: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

W ramach świadczonej usługi może dochodzić do transferu danych poza terytorium EOG i Szwajcarię, głównie do Stanów Zjednoczonych. W tym celu Google zapewnia bezpieczeństwo przepływu tych danych, co zostało opisane: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl

IX.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

IX.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

IX.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

IX.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

IX.9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu. W tym przypadku pozyskujemy Państwa zgodę.

IX.10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

IX.11. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez sklep Taptuk z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

IX.12. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas sklep TapTuk - może nie funkcjonować prawidłowo.

IX.13. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze sklepem TapTuk tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

IX.14. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Dane z plików cookies usuwane są w terminie 1 roku.

X. Dane eksploatacyjne

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne):

 • numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
 • system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

XI. Postanowienia końcowe


X.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem sklepu internetowego TapTuk Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia na stronach www.taptuk.pl

X.2. Sklep internetowy taptuk.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych stąd też prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną (powyższa polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego TapTuk)

 

Copyright © 2023 realizacja Inventcom